Velkommen > Forening > Generalforsamling

 
en
 

Generalforsamling

 

Generalforsamling 2021

Foreningen Knipling i Danmark indkalder til
Generalforsamling
lørdag d. 19. juni kl. 14.00-16.00 i
Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 45, 4100 Ringsted

Program:
Kl. 13.00 - 13.55: Indskrivning
Kl. 14.00 - ca. 16.00: Generalforsamling
Der serveres kaffe, te og kage under generalforsamlingen

Praktiske oplysninger:
Af hensyn til det praktiske arrangement med lokale, opstilling af stole, kaffe m.m. beder vi om en vejledende tilmelding.

Vejledende tilmelding skal være kassereren i hænde senest d. 3. juni 2021.

Send tilmelding på e-mail til kasserer@knipling-i-danmark.dk med følgende oplysninger:
 • Vejledende tilmelding til generalforsamling lørdag d. 19. juni 2021
 • Navn, adresse og gerne medlemsnummer
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent og stemmetællere/valgudvalg
 2. Fremlæggelse og drøftelse af bestyrelsens mundtlige og skriftlige årsberetning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 5. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 8. På valg er:
  Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  Connie Zlatevski - modtager genvalg
  Ellis Nygård - modtager genvalg
  Karin Holm - modtager ikke genvalg
  Grith Jørgensen - modtager ikke genvalg
  Suppleanter for 1 år:
  Mona Johansen
  Vakant
 9. Eventuelt


Regnskab 2020


GENERALFORSAMLING 2020

Søndag den 21. juni 2020 lykkedes det endeligt at afholde generalforsamling i foreningen. Der var mødt ca. 35 medlemmer. 

Formand Ketty H. Busk fremlagde årsberetningen, og kasserer Grith Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab.

På generalforsamlingen var følgende på valg: Ketty H. Busk, Bent Rasmussen og Mona Nøhr.

Bent og Mona ønskede ikke genvalg.

Ketty H. Busk og Jonna Tarp blev valgt til bestyrelsen og Mona Johansen som 1. suppleant, Sanna Askirk som 2. suppleant og Helle Schultz som webmaster udenfor bestyrelsen.

Det blev vedtaget, at kontingentet bliver forhøjet i 2021. Det danske kontingent med kr. 50 og det udenlandske med kr. 75.

Kontingentet i 2021 bliver kr. 350 for danske medlemmer, kr. 450 for familiemedlemskab, off. institutioner og foreninger og kr. 475 for udenlandske medlemmer.

Læs hele referatet fra generalforsamlingen her.

-----

Efter generalforsamlingen indtrådte suppleanten Sanna Askirk i bestyrelsen, så bestyrelsen blev fuldtallig.

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Ketty H. Busk
Næstformand, Redaktør og Lokalgrupper: Ellis Nygård
Kasserer og Medlemskontakt: Grith Jørgensen
Designkoordinator: Connie Zlatevski
Sekretær: Sanna Askirk
Kursuskoordinator, mønstre til børnesiderne og Årets knipledag: Karin Holm
Knipleshoppen og Kontakt til annoncører: Jonna Tarp

 

 

Formand og Sekretær:

Sanna Askirk
Absalonsvej 11
2990 Nivå

Tlf.: 28 86 69 42

E-mail:  formand@knipling-i-danmark.dk

Kasserer og Medlemskontakt:

Kate Møbjerg Nielsen
Kirkendrupvej 12
5270 Odense N

Tlf.: 29 31 29 40

E-mail:  kasserer@knipling-i-danmark.dk

eller

E-mail:  medlemskontakten@knipling-i-danmark.dk

Redaktør:

Ellis Nygård
Pilelunden 24
5550 Langeskov

Tlf.: 40 62 85 05

E-mail:  redaktoer@knipling-i-danmark.dk

Hele bestyrelsen

Knipling i Danmark